Fyzioterapie - rehabilitace

Co je fyzioterapie?

Fyzioterapie je obor, který dokáže léčit nejen bolesti pohybového aparátu - svalů, šlach a kloubů, ale dokáže také ulevit od bolestí hlavy, bolestí břicha či menstruačních bolestí a zmírnit obtíže vznikající v důsledku psychického vypětí či stresu. Fyzioterapie v rámci prevence pomáhá předcházet problémům se zády a klouby, zpomaluje stárnutí a opotřebování těla, zlepšuje schopnost regenerace po fyzickém zatížení nebo psychickém napětí.

Jaké prostředky využívá fyzioterapie pro léčbu?

Velmi důležitou součástí je pečlivá diagnostika v začátku i v průběhu terapie. Na základě vyšetření užívá fyzioterapeut rozsáhlou škálu metod. Základním kamenem je manuální terapie, fyzioterapie je jedna z mála západních oblastí medicíny při které se pacienta hodně dotýkáme, ve většině medicínských oborů pacienty měříme přístrojem, děláme laboratorní vyšetření a ovlivňujeme stav léky. V dnešním technickém světě je osobní kontakt a dotek vzácnost a u mnoha lidí již samotný dotek léčí.
Dalším fyzioterapeutickým prostředkem je pohyb - cvičení, které učí pacienta harmonicky zatěžovat tělo a nepřetěžovat jen určité oblasti, které se tak snadněji opotřebovávají a bolí.
Fyzioterapeut se také snaží změnit zažité pohybové návyky - stereotypy a upravit pracovní prostředí pacienta. Aby fyzioterapeut dosáhl optimálního výsledku, musí působit přes centrální nervový systém - mozek, který neřídí jednotlivé svaly, ale celé pohybové vzory. K tomuto ovlivnění se používají techniky které působí na neurofyziologickém podkladě jako je Vojtova metoda, senzomotorické cvičení, Kabatova metoda atd.
Fyzioterapie není lék na všechno, ale dotýká se hodně oborů medicíny, v některých je hlavní součástí léčby, v jiných dokáže zmírnit obtíže, či působit jako prevence.

Kdo je Fyzioterapeut

Fyzioterapeut je specialista na problematiku pohybového aparátu, nikoliv lékař, sestra nebo masér. Obrátit se na něj můžete v podstatě s jakýmkoliv problémem v oblasti pohybu, nejlépe po důkladném vyšetření lékařem - specialistou. Dobrý fyzioterapeut vás nejdříve vyšetří, stanoví cíl a následně pracuje na jeho dosažení pomocí všech dostupných a jemu známých prostředků.

Etický kodex fyzioterapeuta

"Etické pricipy pro fyzioterapeuty" byly vypracovány v souladu s "Etickým kodexem" WCPT a byly schváleny výkonným výborem Unie rehabilitačních pracovníků dne 12.6.1992 Přepracovány a schváleny Sjezdem Unie fyzioterapeutů ČR dne 26.1.2002 jako "Etický kodex fyzioterapeuta"

I. Obecné zásady
Stavovskou povinností fyzioterapeuta je poskytovat kvalifikovanou a zodpovědnou profesionální službu.
Fyzioterapeut dodržuje zákony a vyhlášky, kterými se řídí jeho činnost v České republice.
Fyzioterapeut respektuje věk, národnost, víru, barvu pleti, politické přesvědčení, sociální statut, pohlaví a sexuální orientaci klienta.
Fyzioterapeut respektuje práva a lidskou důstojnost všech jedinců.
Fyzioterapeut nese odpovědnost za svá rozhodnutí.

II. Výkon povolání
Fyzioterapeut zodpovídá za provedení fyzioterapeutických postupů a nesmí ohrozit zdraví klienta.
Fyzioterapeut musí svou profesionální činností předcházet vzniku disability.
Fyzioterapeut přispívá k rozvoji odborné úrovně a zajištění kvalitní péče o klienty. Fyzioterapeut je povinen průběžně udržovat nejvyšší úroveň svého vzdělání a odbornost (celoživotní vzdělávání).
Fyzioterapeut má právo na finanční odměnu za svou práci..

III. Vztah ke klientovi
Fyzioterapeut je vázán mlčenlivostí ve vztahu ke všem informacím týkajících se klienta. Nemluví o záležitostech klienta s nikým jiným, než s tím, kdo je spoluodpovědný za péči o něj.
Fyzioterapeut podává klientům přesné informace o poskytování fyzioterapeutických výkonů a je povinen seznámit klienta i o případném riziku terapie.

IV. Vztahy k ostatním zdravotnickým profesím
Fyzioterapeut spolupracuje v klientově zájmu s jeho ošetřujícím lékařem.
Fyzioterapeut spolupracuje s ostatními zdravotnickými profesemi buď v rámci interdisciplinární spolupráce nebo jako člen multidisciplinárního týmu.
Fyzioterapeut se podílí se na rozvoji odborného vzdělávání ostatních zdravotnických pracovníků.

V. Závěrečné ustanovení
Fyzioterapeut za všech okolností dodržuje standard profesní a osobní etiky což činí jeho profesi důvěryhodnou. V případě, že kolega poruší pravidla etického kodexu je fyzioterapeut povinen jej na to upozornit; nedojde-li k nápravě, je povinen informovat profesní organizaci

Výkony hrazené zdravotními pojišťovnami

 • 21001 - komplexní kineziologické vyšetření
 • 21002 - kineziologické vyšetření
 • 21003 - kontrolní kineziologické vyšetření
 • 21113 - fyzikální terapie II - parafin, pulzní magnetoterapie, dvoupólová interference, proudy TENS, ruská stimulace,diadynamické proudy, Träbert, trojúhelníkové a obdélníkové pulsní proudy, galvanický proud, čtyřpólový interferenční proud, mikrovlny, high voltage therapy atd.
 • 21215 - léčebná tělesná výchova - instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků
 • 21221 - léčebná tělesná výchova na neurologickém podkladu
 • 21225 - léčebná tělesná výchova individuální - kondiční a analytické metody
 • 21413 - techniky měkkých tkání
 • 21415 - mobilizace páteře a periferních kloubů
 • 21713 - masáž reflexní a vazivová
 • 21717 - individuální LTV – nácvik lokomoce a mobility

Smluvní pojišťovny

Máme uzavřeny smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami:
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • Oborová zdravotní pojišťovna
 • Revírní bratrská pokladna